FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Kérjük, hogy a update2020.mkot.hu cím alatti weboldal (a továbbiakban „Weboldal”) használata előtt gondosan olvassa át az alábbi felhasználási feltételeket.
A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban „Felhasználási Feltételek") a Weboldalon elérhető szolgáltatások és információk igénybevételére és felhasználására vonatkozó, jogilag kötelező feltételeket határozzák meg. A Weboldalra történő belépéssel Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el a Felhasználási Feltételeket, amelyek a Weboldalon tett első látogatásakor haladéktalanul hatályba lépnek. Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket bármikor, a jelen közlés frissítése útján felülvizsgáljuk vagy módosítsuk.
Jelen Felhasználási Feltételek a magyar jog szabályaival összefüggésben kell értelmezni és teljesíteni. A hatáskörrel rendelkező magyar bíróságok kizárólagosan illetékesek minden olyan kérdés eldöntésére, amelyek jelen Felhasználási Feltételekből fakadnak.
A Weboldalt a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság (cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.; adószám: 18235740-1-43; telefon: +36 (1) 455 82 37; e-mail: klinikaionkologia@gmail.com; a továbbiakban: „MKOT”) üzemelteti.

Szellemi tulajdonjog
A Weboldal tartalma szerzői jogvédelem alatt áll, melynek jogosultja az MKOT, illetve a Weboldalon megnevezett egyéb közreműködők. A Weboldal teljes tartalma (ideértve a Weboldalon található minden információt, kommunikációt, szoftvert, fényképet, programkódot, videót, szöveget, zenét, grafikát, hangot, képet és más anyagot vagy szolgáltatást) az MKOT, vagy az MKOT részére azok használatára engedélyt adó más személyek szellemi tulajdonát képezi, amelynek felhasználása a jogosult írásos engedélye és forrásmegjelölés nélkül tilos.
A Weboldalhoz való hozzáférés biztosítása, illetőleg tartalmának egyetlen eleme sem értelmezhető úgy, hogy az MKOT bármiféle engedélyt adna a Weboldalon megjelenő szellemi tulajdon hasznosítására. A felhasználó pusztán nem kizárólagos, át nem ruházható, térben és időben egyaránt korlátozott felhasználási engedélyt kap a jelen Weboldalon elérhető tartalom megtekintése vonatkozásában. Ön, mint felhasználó az MKOT vagy a megfelelő harmadik személy előzetes írásbeli engedélye vagy jogszabályi engedély nélkül a tartalmat sem részben, sem egészben nem másolhatja, nem reprodukálhatja (akár hivatkozások létrehozásával, akár más módszerekkel), nem módosíthatja, nem adhatja vagy veheti bérbe, nem adhatja el, nem készíthet abból származékos műveket, nem töltheti fel, nem továbbíthatja, és nem terjesztheti. Tilos továbbá a Weboldalon található szellemi tulajdont akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni. Az MKOT minden - itt nem kifejezetten rögzített - jogot fenntart magának. A Weboldalon megjelenő védjegyek, árujelzők, illetőleg a Weblap tartalmának jelen Felhasználási Feltételektől és a jogszabályoktól eltérő felhasználása tilos.

Felelősségkorlátozás
A jogszabályok által megengedett mértékben kizárjuk a felelősséget a felhasználó számítógépében vagy egyéb vagyontárgyában a jelen Weboldallal vagy annak elérésével, használatával vagy tartalmának böngészésével kapcsolatosan felmerült károkért, ideértve az anyagok, adatok, szövegek, képek, hang- és képi anyagok letöltése során bekövetkezett nemkívánatos káreseményeket. A jogszabályok által megengedett mértékben kizárjuk továbbá minden felelősségünket a Weboldal hibás működéséből vagy meghibásodásából, illetve bármilyen hasonló okból eredően felmerülő közvetlen vagy közvetett károkért, veszteségekért, illetve költségekért. Nem vállalunk továbbá felelősséget a jelen Weboldalon közzétett vagy azon keresztül elérhető tartalmak pontosságáért és naprakész állapotáért. Az MKOT fenntartja magának a jogot a Weboldal tartalmának előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, kiegészítésére, vagy megszüntetésére, továbbá nem vállal felelősséget a Weboldalon történt elírásokért, sem pedig a Weboldal tartalmának jogosulatlan, rajta kívül álló okból történő megváltoztatásáért. A Weboldal tartalmait csak a meghívott, előzetesen regisztrált felhasználók érhetik el, ezért Ön köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy illetéktelen személy ne férjen hozzá adataihoz.
Az MKOT nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a Weboldal létezéséből, használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, teljes egészére vagy csak egy részére vonatkozó - akár előzetes értesítés nélküli - szüneteltetéséből, illetve a teljes leállításából, a Weboldalról elérhető tartalmak törléséből eredően, továbbá vonal- vagy rendszerhibából, esetlegesen általa hordozott számítógépes vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.
Az MKOT megtesz minden ésszerű és elvárható intézkedést a Weboldal biztonságos üzemeltetése érdekében, azonban ezen felül semmiféle szavatosságot vagy garanciát nem vállal a Weboldal biztonságáért, számítógépes vírusoktól, valamint kém- és más kártékony programoktól való mentességéért, időszerűségéért, pontosságáért, illetve megszakítás nélküli működéséért. Az MKOT a Weboldal használatával összefüggésben javasolja, hogy a Weboldal látogatói tegyék meg a szükséges óvintézkedéseket: használjanak vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítsék az operációs rendszer biztonsági frissítéseit. A Weboldal látogatóját terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

A Weboldalra vezető linkek és külső honlapokra mutató elérhetőségek
A Weboldal nyitólapjára mutató hivatkozást Ön bárhol elhelyezhet, amennyiben azt tisztességes és jogkövető módon teszi, és azzal nem sérti hírnevünket, illetve abból Önnek nem származik haszna. Hivatkozást nem illeszthet be úgy, hogy az bármilyen köztünk fennálló kapcsolat, jóváhagyás vagy támogatás létezését sugallja.
Amennyiben a Weboldal más honlapokra és harmadik személyek által rendelkezésre bocsátott forrásokra mutató hivatkozásokat tartalmaz, úgy azok a hivatkozások kizárólag tájékoztatási célokat szolgálnak. Az ilyen hivatkozások megjelenítése a Weboldalon nem értelmezhető úgy, hogy a hivatkozott honlapokat vagy az azokon elérhető információkat mi jóváhagytuk. Az ilyen honlapokon és forrásokon található tartalmak felett nem rendelkezünk ellenőrzéssel. A Weboldalról elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget az MKOT. Amennyiben az MKOT tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

Magatartási szabályok
Ön vállalja, hogy a Weboldal használata során minden alkalmazandó jogszabályt és a jelen Felhasználási Feltételeket betartja. Elvárjuk a Weboldal felhasználóitól, hogy a jogszabályokat, valamint mások jogait és méltóságát tiszteletben tartsák. A Weboldalt és az ott kínált szolgáltatásokat tilos felhasználni:

olyan módon, amely sérti az alkalmazandó jogszabályokat vagy szabályozásokat; jogellenes vagy csalárd módon, illetve olyan módon, amelynek ilyen célja vagy hatása van; károkozás vagy károkozási kísérlet céljára, illetve mások törvényes jogainak vagy méltóságának megsértése céljából; arra, hogy egy másik személynek vagy jogi személynek – ideértve többek között az MKOT képviselőit is – adja ki magát a felhasználó; kéretlen vagy illetéktelen reklámok vagy egyéb promóciós anyagok, illetve bármilyen hasonló üzletszerzési forma továbbítására vagy küldésére; a Weboldal bármely részének keretbe foglalása („framing") vagy tükrözése céljából; adatbázis kialakítására a Weboldal tartalmának letöltésével és tárolásával; olyan adatok továbbítására, illetve anyagok küldésére vagy feltöltésére, amelyek vírust, trójai falovat, férget, kémprogramot, adware-t vagy egyéb káros programot, illetve számítógépes szoftverek vagy hardverek működésének hátrányos befolyásolására tervezett hasonló számítógépes kódot tartalmaznak; valamint a Weboldalhoz, a Weboldal tárolására szolgáló szerverhez vagy a Weboldalhoz kapcsolódó egyéb szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz történő illetéktelen hozzáférés céljára.
Amennyiben a jelen Felhasználási Feltételeket sértő tevékenység jut tudomásunkra, illetve a jelen Felhasználási Feltételeket sértő információkat vagy anyagokat tesznek közzé, továbbítanak, vagy más módon bocsátanak rendelkezésre a Weboldalon keresztül vagy azzal kapcsolatban, jogosultak vagyunk – de kötelesek nem – az adott információt vagy anyagokat eltávolítani vagy azok hozzáférését letiltani, illetve azonnali hatállyal beszüntetni a Weboldal Ön általi használatát.

Adatvédelem
A külön dokumentumba foglalt Adatkezelési Tájékoztatónk tartalmazza azokat az információkat, amelyeknek megfelelően személyes adatokat kezelünk Önről, és amelyek szerint Ön ezeket a személyes adatokat a rendelkezésünkre bocsátja.

AZ ELŐADÁSOK
MEGTALÁLHATÓAK
7. évfolyam 1. szám | 2020. február
KLINIKAI ONKOLÓGIA
#Update20 - MKOT Synopsium
Gyógyszeres kezelés
• Hugyhólyagdaganat neoadjuváns
és palliatív ellátása
• Petefészekrák nem sebészi ellátása
• Gyomorrák kezelése
A kezelések sorrendje mCRC-ben
A gyulladás szerepe
A betegek online támogatása
7. évfolyam 1. szám | 2020. február
KLINIKAI ONKOLÓGIA
#Update20 - MKOT Synopsium
Gyógyszeres kezelés
• Hugyhólyagdaganat neoadjuváns
és palliatív ellátása
• Petefészekrák nem sebészi ellátása
• Gyomorrák kezelése
A kezelések sorrendje mCRC-ben
A gyulladás szerepe
A betegek online támogatása
7. évfolyam 1. szám | 2020. február
KLINIKAI ONKOLÓGIA
#Update20 - MKOT Synopsium
Gyógyszeres kezelés
• Hugyhólyagdaganat neoadjuváns
és palliatív ellátása
• Petefészekrák nem sebészi ellátása
• Gyomorrák kezelése
A kezelések sorrendje mCRC-ben
A gyulladás szerepe
A betegek online támogatása
NYOMTATOTT FORMÁBAN
A KLINIKAI ONKOLÓGIA AUGUSZTUSI SZÁMÁBAN